Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pramene:

ENDRE, L.: Ryžovanie zlata na Dunaji, Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda

ONDREJKA, K.: Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska. Etnografická encyklopédia. Bratislava 2003.

TIBENSKÝ, J. a kol.: Slovensko. Dejiny. Obzor, Bratislava 1978.

VÁCHA, Z.: Najstaršie stavebné dejiny reformovaného kostola v Šamoríne. In: Pamiatky a múzeá, 2/1999.

KUČERA, M.: Slovensko okolo roku 1000. SNM 2002.

DRENKO, Z.: Pevnosť pri Janíkoch. In. Vlastivedný časopis, 1971.

Kol. aut.: Encyklopédia Slovenska. III. Zväzok K – M. Slovenská akadémia vied, Veda Bratislava 1979.

BOROVSZKY S.: Magyarország vármegyéi és városai. Pozsony vármegye. Apollo Irodalmi Társaság, Budapest 1895.

STREŠŇÁK, G., VÉGH, L.: Kapitoly z dejín mesta Šamorín. Disputationes Samarienses, 5., Lilium Aurum, Dunajská Streda 2005.

NAGY, R., MAG, J.: Okres Dunajská Streda – minulosť a prítomnosť. Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda 1988.

DUCKOVÁ, M., BLAHO, P.: Dunajská Lužná. História a súčasnosť. Obecný úrad Dunajská Lužná 2004.

CHALOUPECKÝ, V.: Staré Slovensko. Spisy Filosofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava 1932.

Štatistický úrad SR: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 – Definitívne výsledky za SR, NUTS 2, kraje, okresy a obce, Bratislava 2003. www.statistics.sk

KAJTÁR, J.: Komárno és vidéke műemlékei.

VÉGH, F., LAPOS, J., SZTRANYOVSZKY, A.: A hétszáz éves Kismagyar 1298–1998. Kismagyar, 1998.

BARTAKOVICS, I.: Pükösdi harangzúgás Komáromban. Gazda 1991.

PRESINSZKY, L., CSÓKA, E.: Múltról a jelennek. Fejezetek Lég történelméből. Csemadok, Nagymegyer 1998.

KARAFFA, J., DARNAY, Zs.: A Bakai plébánia története. Glória, Trstice 2004.

BÁRDOS, G., PRESINSZKY, L., VÉGH, L.: Somorja. Történelmi olvasókönyv. Csemadok, Somorja 1996.  

IPOLYI, A.: Csallóköz műemlékei. Kalligram, Bratislava 1994

KULICH, R.: Zamúčené histórie. O mlynoch a mlynároch. Rak, Budmerice 2002.

MACHNYIK, A.: Csallóköz. Kalligram, Bratislava 1993.

VÉGH, F.: Nemesek faluja Szap. Rikker Győr 2001.

GÁGYOR, J.: Tomášikovo. Kolový mlyn. Malá vlastivedná knižnica. Komárno 2002.

SEGEŠ, V. a kol.: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. SPN Bratislava 2003. s.

UNTI, M.: Csallóköz földrajzi nevei. Dunaszerdahelyi járás. Csemadok, Dunaszerdahely 2002.

GÁGYOR, J.: Tallós. Látnivalók. Honismereti Kiskönyvtár. Komárno 1995.

MAG, J.: Tridsať rokov Žitnoostrovského múzea. Spravodaj múzea. Roč. XVIII. Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda 1994.

FÉNYES, E.: Magyarország geographiai szótára, melyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik.  I. kötet,  Pest, 1851.

FÉNYES, E.: Magyarország geographiai szótára, melyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik. II. kötet, Pest, 1851

SZÉNÁSSY, Á.: Jelka – Jóka. Vodný kolový mlyn – Cölöpös vízimalom – Wasserradmühle. Malá vlastivedná knižnica. Komárno 2002.

ANONYMUS: Gesta Hungarorum

KONCSOL, L.: A Csallóköz városai és falvai I. A – F. Kalligram Bratislava 2001.

KONCSOL, L.: A Csallóköz városai és falvai II. G – K. Kalligram Bratislava 2001.

KONCSOL, L.: A Csallóköz városai és falvai III. L – V. Kalligram Bratislava 2001.

FÖLDES, Gy.: Kukkónia lelke. Kalligram, Bratislava 1993

Hungarian Research Database of Carpathian Basin – Kárpát–medencei Magyar Kutatási Adatbázis: http://adatbazis.mtaki.hungary.com, NUTS 5 (Zbierka štatistických údajov Univrzity Lóránta Eötvösa v Budapešti)

Hrady niekdajšieho Uhorska: www.varak.hu

ZSIGMOND, T.: Dunajská Streda. Pozoruhodnosti. Malá vlastivedná knižnica. Komárno 1997.

STANISLAV, J.: Slovenský juh v stredoveku. I. diel. Národné literárne centrum Bratislava 1999.

BERNOLÁK, A.: Slowár Slowenský Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherský: sue Lexikon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungarium. Tomus I. A.-J. Budae 1825

FERENČUHOVÁ, Bohumila: Veľmocenský diktát alebo vedecký problém? Rokovania o hraniciach Československa v prvej fáze mierovej konferencie v Paríži roku 1919. In: Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín Prešov-Bratislava-Wien 1999, s. 236-251.

GÁGYOR József, Tomašikovo, Kolový mlyn, Vydavateľstvo KT, s.r.o.,Komárno, 2002

KVARDA, J., PRESINSZKY, L.: Múltunk határkövei. Emlékképek Csenke történetéből. Csemadok 1998.

ŠKVARNA, D., BARTL, J., ČIČAJ, V., KOHÚTOVÁ, M., LETZ, R., SEGEŠ, V.: Lexikón slovenských dejín. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1999.

MLYNKA Ladislav Dr., Kolový mlyn v Tomašikove, Vlastivedné múzeum Galanta, Sereď

CSORBA, Cs.: Felvidéki várak históriája. A honfoglalástól a mohácsi vészig. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2006.

KRISTÓ, GY., MAKK, F., ALMÁSI, T., BERTÉNYI, I., DRASKÓCZY, I., PÁLFFY, G., BARTA, J., CSORBA, L.: Magyarország uralkodoi. Pannonica Budapest 2003.

MARCZELL, B.: A Csallóköz hiedelemvilága. Madách Posonium 1994.

VARGA, I.: Szülőföldem, Csallóköz. Budapest 1989.

Liszka, J.: Národopis Maďarov na Slovensku. Dunajská Streda 2003

PRESINSZKY, L.: Mit hagytak ránk a századok. Fejezetek Vásárút történelméből. Fotos, Šamorín 2002.

KATONA Lívia, A csallóközi és mátyusföldi zsidó iskolák története 1845-1945, Lilium Aurum, Dunajská Streda, 2001

CSIBA, L.: Diárium. Felső – Csallóközi gazdaregulák, babonák, mesék és népszokások.

MAGULA, Anton, RNDr.: Zmeny riečnej siete na Žitnom ostrove, Žitný ostrov – Csallóköz, regionálny dvojtýždenník

BOKORA Jaroslav, BUFLA Mikuláš PhDr., MAG Július PaedDr., Okres Dunajská Streda, A Dunaszerdahelyi járás, Madách, Bratislava 1989

PRESINSZKY, Ľ., FEDERMAYER, F.: Dejny obcí Veľká Paka, Malá Paka, Čukárska Paka. Fotos Šamorín 2001.

KUČERA, Matúš: Slovensko v dobách stredovekých. Mladé letá, Bratislava, 1985

DVOŘÁK, P.: Odkryté Dejiny. Prvý ľudia v Československu. Pravda, Bratislava 1980

OKÁLI Ilja, PODUŠELOVÁ Gabriela, Slovensko, Sprievodca po múzeách a galériách, Slovenské národné múzeum, Bratislava 1994

NAGY, Pál: Emlékeim Vámosfaluból, szerző kiadása, Montreál, Kanada 1996

Presinszky, L., Brányik, Gy.: Múltról a jelennek. Fejezetek Nemesgomba történelméből. Šamorín, 2002.

PÜSPÖKI Nagy Péter, A Csallóköz neveiről, Dh-Press, Pozsony, 1991

ZSIGMOND, T., BANIČ, V., ÁČ, P., NAVRÁTIL, Ľ., RAJSKÝ, D., KMEŤ, V.: A Csallóköz szívében. Dunaszerdahelyi járás. A Csallóköz Barátainak Köre Dunaszerdahely 2000.

NAGY Rudolf, MAG Július, Okres Dunajská – minulosť a prítomnosť, Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda 1988

Navrátil, Ľ., Banič V., Áč, P., Végh, F., Rajský, D., Kmeť, V.: Srdce žitného ostrova, okres Dunajská Streda. Združenie priateľov Žitného ostrova, Dunajská Streda 2002.

Beňušková Z. a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Veda. Bratislava 2005.

A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Database of archival documents of medieval Hungary. Arcanum Adatbázis, Budapest 2000. CD-ROM

http://www.samorin.sk/web/

http://www.miloslavov.sk/historia.jsp

http://www.hamuliakovo.eu/

http://www.muzeumobchoduba.sk/

REŠKO, A., PULÍKOVÁ, A., BRADAČ, K.: Miloslavov. Malá vlastivedná knižnica. 1999.